เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่


ประกาศภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ การขอโควตารอบ 3 ภาค 1/58

ประกาศการขอโควตาวิชาภาษาอังกฤษ รอบที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 เวลา 8.00-16.00 น.(EG) ยกเลิกการขอโควตาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของคณะพาณิชย์ ฯ และให้ขอโควตาโดยการเขียนแบบฟอร์มการขอโควตาที่งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 1 ตามวันและเวลาที่คณะศิลปศาสตร์กำหนดเท่านั้น หมายเหตุ ภาควิชาภาษาอังกฤษจะไม่รับพิจารณาการให้โควตาแก่นักศึกษาที่ไม่ขอโควตาตามวันเวลาที่กำหนด


-------------------------------------------------------------------------------------

นักศึกษาทุกคนโปรดทราบ

1. ภาควิชาฯ พิจารณาเปิด-ปิดกลุ่มในแต่ละรายวิชา/section ตามจำนวนที่นักศึกษาขอโควตาในรอบที่ 1 เป็นหลัก หากนักศึกษาที่ขอโควตามีจำนวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนโควตาที่กำหนด ภาควิชาฯ จะปิดรายวิชา/section นั้น
2. ภาควิชาฯ ไม่พิจารณโควตาให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่ไม่ปรากฏสาขาวิชาเอกในฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนฯ
3. ภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายรายชื่อนักศีกษาไปยังกลุ่มต่างๆ ตามความเหมาะสมของจำนวนรับในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้นักศึกษาจะยังคงได้เรียนในวันและเวลาเดิม
4. หากนักศึกษาได้โควตาแล้ว ภาควิชาฯ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือ section ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. หากนักศึกษาได้รับโควตาแล้ว แต่ไม่จดทะเบียนรายวิชาจะถือว่าสละสิทธิ์ และภาควิชาฯ จะเปิดรับนักศึกษาอื่นๆ ในโควตารอบต่อไป

การรับใบคำร้องของนักศึกษา
1. การรับใบคำร้องของนักศึกษาในการขอเปิดวิชาต่างๆ หลังจากภาควิชาฯ มีการประชุมเปิด/ปิดวิชาแล้ว ซึ่งจะรับพิจารณาเมื่อ
ก. นักศึกษามีเหตุผลจำเป็นอย่างยิ่ง เช่น มีความผิดพลาดเรื่องการให้คะแนน หรือเรื่องอื่นๆ ซึ่งเป็นความผิดพลาดของผู้สอนและภาควิชาฯ ทำให้นักศึกษาไม่สามารถจบได้ใน 4 ปี และ/หรือ
ข. มีนักศึกษาร้องขอไม่ต่ำกว่าหนึ่งของโควตาวิชานั้นๆ โดยจะพิจารณาเปิดให้ตามที่ขอเมื่อภาควิชามีอาจารย์เหลือพอจะสอนได้
ค. นักศึกษาต้องเคยขอโควตารอบแรกแล้วแต่ไม่ได้
         
ภาควิชาฯ ไม่รับพิจารณาคำร้องที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร เช่น สนใจอยากเรียน โดยที่จำนวนผู้ร้องขอมีไม่มากนักและไม่ได้ขอโควตาตั้งแต่รอบแรก

2. การดำเนินการเขียนใบคำร้องดังกล่าวในข้อ 1 ต้องกระทำทันทีที่ประกาศผลโควตารอบแรก และไม่รับคำร้องใดๆ ทั้งสิ้นหลังปิดรับโควตารอบสอง

ข้อควรระวังในการตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบการขอโควตา
นักศึกษามักมีปัญหาในการ
log in เข้าระบบเพื่อขอโควตา เนื่องมาจากการจำรหัสผิด/ลืมรหัส/ หรือ ตั้งรหัสผิดตั้งแต่แรก โดยมิได้ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ดังนั้นก่อนตั้งรหัสขอให้ตรวจสอบที่ท้ายจอคอมพิวเตอร์ของตนเองก่อนว่าเป็นภาษาใด และกรุณาจำรหัสผ่านของตนในการ log in ด้วย เพื่อการขอโควตาและตรวจสอบผลการขอโควตาในครั้งๆ ต่อไป

ลืมพาสเวิร์ดติดต่อที่: quota_eg@hotmail.com

 


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University