ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ

ปีการศึกษา แหล่งเงินทุน ผลงานวิจัย ผู้วิจัย
2549 งบประมาณคณะฯ วงจรชีวิตครอบครัวไทย: ช่วงโสด (Bachelor Stage) อ.วิทยา  จารุพงศ์โสภณ
2549 งบประมาณคณะฯ โครงการ Mini Research เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการในการบริการของงานจัดสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับปีการศึกษา 2548 ผศ.ดร.สมชาย  สุภัทรกุล
ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล
2549 งบประมาณคณะฯ วงจรชีวิตครอบครัวไทย: ครอบครัวลูกวัยรุ่น (Full Nest III Stage) อ.วิทยา  จารุพงศ์โสภณ
2549 งบประมาณคณะฯ ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่รับปริญญาในปี พ.ศ. 2549 ศูนย์วิจัยธุรกิจ
2549 งบประมาณคณะฯ การวัดประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Measuring benefit of the use of information technology of small and medium-sized enterprises) รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา
2549 งบประมาณคณะฯ การทดสอบทางสถิติของตัวแบบจำลองเพื่อพรรณนาโครงสร้างของอัตราดอกเบี้ยในตลาดตราสารหนี้ไทย (A Statistical Examination of Short-Termed One-Factor Interest Rate Models for Thailand’s Bond Market) ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
2549 งบประมาณคณะฯ Triangular model to determine the appropriate e-media for teaching accounting core course รศ.ดร.เสาวนีย์  สิชฌวัฒน์
2549 งบประมาณคณะฯ ความก้าวหน้าในหน้าที่งานและความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนของมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่รับปริญญาในปี พ.ศ. 2549 ศูนย์วิจัยธุรกิจ
2549 งบประมาณคณะฯ การพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์
2549 งบประมาณคณะฯ วงจรชีวิตครอบครัวไทย ตอน สรุปรูปแบบวงโคจรชีวิตครอบครัว รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
2549 งบประมาณคณะฯ ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่รับปริญญาในปี พ.ศ. 2549 ศูนย์วิจัยธุรกิจ
2548 งบประมาณคณะฯ ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่รับปริญญาในปี พ.ศ. 2545-2547 ศูนย์วิจัยธุรกิจ
2548 งบประมาณคณะฯ การบริหารการเงินของบัณฑิตใหม่คณะพาณิชย์ฯ ประจำปี 2546   (Personal Financial Management for AC. TU. Young Graduated 2003) รศ.สุขใจ   น้ำผุด
2548 งบประมาณคณะฯ ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการเรียนการสอนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์วิจัยธุรกิจ
2548 งบประมาณคณะฯ ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่รับปริญญาในปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิจัยธุรกิจ
2548 งบประมาณคณะฯ ความคิดเห็นของบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่รับปริญญาในปี พ.ศ. 2548 ที่มีต่อการเรียนการสอนของคณะฯ ศูนย์วิจัยธุรกิจ
2548 งบประมาณคณะฯ ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่รับปริญญาในปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิจัยธุรกิจ
2548 งบประมาณคณะฯ การสำรวจถึงความสำเร็จของโครงการพักชำระหนี้ที่ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์
2548 งบประมาณคณะฯ การศึกษาปัญหาในการใช้ระบบการประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard): กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อ.นภดล ร่มโพธิ์
2548 งบประมาณคณะฯ วงจรชีวิตครอบครัวไทยช่วงที่ 2 : เริ่มต้นชีวิตคู่ (Newly Married Couples) อ.ปิติพีร์  รวมเมฆ
2548 งบประมาณคณะฯ วงจรชีวิตครอบครัวไทยช่วงที่ 3 : ครอบครัวลูกอ่อน (Full Nest1) รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
2548 งบประมาณคณะฯ ความก้าวหน้าในหน้าที่งานและความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนของมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่รับปริญญาในปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิจัยธุรกิจ
2548 งบประมาณคณะฯ Empirical Study of the Technology Acceptance Model: The Case of Internet-Based Securities Trading System รศ.ดร.ศิริลักษณ์  โรจนกิจอำนวย
2547 งบประมาณคณะฯ ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่รับปริญญาในปี พ.ศ. 2547 ศูนย์วิจัยธุรกิจ
2547 งบประมาณคณะฯ ความคิดเห็นของบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่รับปริญญาในปี พ.ศ. 2547 ที่มีต่อการเรียนการสอนของคณะฯ ศูนย์วิจัยธุรกิจ
2547 งบวิจัยเสริมหลักสูตร การสำรวจความต้องการด้านเนื้อหาของวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ผศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา
ผศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ
2546 งบวิจัยเสริมหลักสูตร วิวัฒนาการของช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย รศ.จีระภา  โตสมบุญ
2546 งบวิจัยเสริมหลักสูตร พฤติกรรมความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในประเทศไทย ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
2546 งานวิจัยขึ้นทะเบียน การตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เซฟ-ที-คัท ผศ.กิตติ  สิริพัลลภ
2546 งานวิจัยขึ้นทะเบียน ศักยภาพทางการตลาดของสินค้าคอนกรีตมวลเบา (Market Potential Research of Autoclaved Aerated Concrete : AAC) ผศ.กิตติ  สิริพัลลภ
2546 งานวิจัยขึ้นทะเบียน ผลกระทบของรูปแบบการเรียนในลักษณะออนไลน์ต่อความสามารถในการแก้ปัญหา (The effect of on-line learning modes on learning outcomes) ผศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา
2545 งบประมาณคณะฯ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์แบบธุรกิจกับผู้บริโภคของไทย(Factors Leading to Business-to-Consumer Electronic Commerce Success in Thailand)  รศ.ศิริลักษณ์  โรจนกิจอำนวย
2545 งานวิจัยขึ้นทะเบียน โครงการการส่งเสริมร้านค้าปลีกไทยประเภทร้านสะดวกซื้อ (โชว์ห่วย) รศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล
2545 งานวิจัยขึ้นทะเบียน การสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2544 รศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล
2545 งานวิจัยขึ้นทะเบียน โครงการศึกษาเพื่อวางแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตร อ.ดร.อภิรดี  เมธารมณ์
2545 งานวิจัยขึ้นทะเบียน การค้าปลีก : ผลกระทบของการแข่งขันจากผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่จากต่างประเทศ รศ.นรีทิพย์  ทุ่งกาวี
รศ.จีระภา  โตสมบุญ
ผศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ
2544 งบประมาณคณะฯ Factors Determining Where Informed Traders Trade ผศ.ดร.อาณัติ  ลีมัคเดช
2544 งบประมาณคณะฯ ภาวะการหางานทำของบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รุ่นที่รับปริญญาปีการศึกษา 2543 ศูนย์วิจัยธุรกิจ
2544 งบประมาณคณะฯ ความคิดเห็นของบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่รับปริญญาในปีการศึกษา 2543 ที่มีต่อการเรียนการสอนของคณะฯ ศูนย์วิจัยธุรกิจ
2544 งานวิจัยขึ้นทะเบียน An Information-Theoretic Approach for Identifying Utility Functional Form ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
2544 งานวิจัยขึ้นทะเบียน No, the U.S. Market is not the World Factor ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
2544 งานวิจัยขึ้นทะเบียน Measuring Risk with Stochastic Jumps ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
2543 งบประมาณแผ่นดิน อุตสาหกรรมแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ รศ.ดร.สมดี  หงส์ไพศาลวิวัฒน์
2543 งบประมาณคณะฯ ทัศนคติและบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ผศ.ประพิณ  นุตระ
2543 งบประมาณคณะฯ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยศึกษากรณีตัวอย่างขององค์การสารส้มและนารายณ์ภัณฑ์ อ.ทวี  ธนานันท์
ผศ.พลชัย  ลิมวิภูวัฒน์
อ.วชิรา  วุฒิจำนงค์
รศ.สุรชัย  ธรรมทวีธิกุล
2543 งบประมาณคณะฯ การร่วมค้า : ทางเลือกหนึ่งของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รศ.ดร.พนารัตน์  ปานมณี
2543 งบประมาณคณะฯ การศึกษาคุณสมบัติที่พึงประสงค์และแนวโน้มความต้องการบัณฑิตทางบริหารธุรกิจช่วงปี พ.ศ. 2544-2546 : กลุ่ม SMEs (The Study of Desired Characteristics of Business Graduates During 2001-2003: Small and Medium Enterprises นส.ทรงศรี  สนธิทรัพย์
2543 งบประมาณคณะฯ ผลของวิกฤตการณ์เศรษฐกิจต่อปรัชญาและระบบการจัดการของไทย    (The Impact of Economic crisis on Thai Management Philosophy) รศ.ไว  จามรมาน
2543 งบประมาณคณะฯ คุณภาพบัณฑิตรุ่นที่รับปริญญาในปีการศึกษา 2542 ศูนย์วิจัยธุรกิจ
2543 งบประมาณคณะฯ ภาวะการหางานทำของบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รุ่นที่รับปริญญาปีการศึกษา 2542 ศูนย์วิจัยธุรกิจ
2543 งานวิจัยขึ้นทะเบียน การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ พ.ศ. 2542 ผศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล
2543 งานวิจัยขึ้นทะเบียน การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ พ.ศ. 2543 ผศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล
2543 งานวิจัยขึ้นทะเบียน A Markov-Switching Model for Mutual Fund Performance Evaluation ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
2543 งานวิจัยขึ้นทะเบียน บทบาทของการวิจัยและพัฒนาที่มีต่อการดำเนินงานของภาคธุรกิจเอกชนไทย รศ.อัญชลี  พิพัฒนเสริญ
รศ.ไว  จามรมาน
2543 งานวิจัยขึ้นทะเบียน การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลางที่ประสบความสำเร็จของธุรกิจเอกชนไทย รศ.สุปราณี  ศรีฉัตราภิมุข
รศ.ไว  จามรมาน
2543 งานวิจัยขึ้นทะเบียน การยกระดับความสามารถในการรับและสั่งสมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยในธุรกิจข้ามชาติ รศ.สุปราณี  ศรีฉัตราภิมุข
รศ.ไว  จามรมาน
2543 งานวิจัยขึ้นทะเบียน กลยุทธ์การตลาดอาหารพื้นบ้านเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน (งานวิจัย ABC 2000) รศ.ดร.สมดี  หงส์ไพศาลวิวัฒน์
2542 งบประมาณแผ่นดิน โครงการสร้างระบบเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้ค้ารายย่อย เพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อมแบบครบวงจร รศ.ประยูร  บุญประเสริฐ
รศ.บัวรัตน์  ศรีนิล และคณะฯ
2542 งบประมาณคณะฯ แบบการดำรงชีวิตของชาวกรุงเทพมหานคร (Consumer Lifestyle in Bangkok) รศ.ประยูร  บุญประเสริฐ
ศ.ดร.ศักดิ์  องค์วิสิษฎ์
รศ.ดร.อัจฉราวรรณ  งามญาณ
2542 งบประมาณคณะฯ ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่รับปริญญาปีการศึกษา 2538, 2539 และ 2540 ศูนย์วิจัยธุรกิจ
2542 งบประมาณคณะฯ คุณภาพบัณฑิตรุ่นที่รับปริญญาในปีการศึกษา 2541 ศูนย์วิจัยธุรกิจ
2542 งบประมาณคณะฯ การยอมรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา
อ.อังสนา  อัชชะกุลวิสุทธิ์
2542 งบวิจัยเสริมหลักสูตร ผลกระทบของเครื่องมือที่ใช้ในการสอนต่อการเรียนรู้วิชาการสอบบัญชี (Impact of Teaching Tools on the Acquisition of Auditing Knowledge) อ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา
2542 งานวิจัยขึ้นทะเบียน Tracking SET and SET 50 Index Portfolios ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
2542 งานวิจัยขึ้นทะเบียน ผลกระทบพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ในระบบการค้าไร้พรมแดนต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลและการปรับตัวของธุรกิจส่งออกไทย อ.ดร.อาณัติ  ลีมัคเดช
2542 งานวิจัยขึ้นทะเบียน การประเมินมูลค่าตรายี่ห้อสุราของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล
2542 งานวิจัยขึ้นทะเบียน A Shrinkage Weighting Scheme for Index-Tracking Portfolio ศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
2541 งบประมาณแผ่นดิน วิเคราะห์สาเหตุที่ธุรกิจประกันชีวิตมีความเจริญเติบโตช้าเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ รศ.ดร.พนารัตน์  ปานมณี
2541 งบประมาณแผ่นดิน การศึกษาความเป็นไปได้ของการตั้งศูนย์บรรจุหีบห่อผักผลไม้สดเพื่อการส่งออกของไทย รศ.ดร.ไพรัช  ถิ่นธานี
2541 งบประมาณแผ่นดิน บรรณานิทัศน์ศึกษาและการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเครื่องกล และอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะในประเทศไทย ผศ.สุรชัย  ธรรมทวีธิกุล
2541 งบประมาณแผ่นดิน ผลกระทบเงินเฟ้อที่มีต่อภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รศ.ไว  จามรมาน
2541 งบประมาณคณะฯ THE POTENTIAL ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MANAGERIAL DECISION MAKING IN A DEVELOPING ECONOMY: PERCEPTIONS OF THAI MANAGERS รศ.ยุพา  กาญจนดุล
Dr. John J. Lawler
รศ.ดร.สุนันทา  เสียงไทย
ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ  งามญาณ
ผศ.สุพานี  สฤษฎ์วานิช
อ.สุนันทา  เตยะราชกุล
2541 งบประมาณคณะฯ ภาวะการหางานทำของบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รุ่นที่รับปริญญาปีการศึกษา 2540 ศูนย์วิจัยธุรกิจ
2541 งบประมาณคณะฯ คุณภาพบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่รับปริญญาในปีการศึกษา 2540 ศูนย์วิจัยธุรกิจ
2541 งบวิจัยนอก ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ำตาล ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ  งามญาณ
อ.วิลัดดา  เตชะเวช
2541 งบวิจัยนอก การศึกษาเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมในการผลักดันให้แหล่งท่องเที่ยวในอนุภาคลุ่มน้ำโขงเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รศ.ดร.สมดี  หงส์ไพศาลวิวัฒน์
2540 งบประมาณคณะฯ การพยากรณ์อันดับเครดิตของหุ้นกู้โดยใช้เทคนิคนิวรอนเนทเวอร์ค รศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
2540 งบประมาณคณะฯ Exposure to Permanent and Temporary Exchange-Rate Shocks of Industries in Thailand รศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
2540 งบวิจัยเสริมหลักสูตร พฤติกรรมอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทย รศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
2540 งานวิจัยขึ้นทะเบียน Evaluating Value of Brokers’ Recommendations รศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
2539 งบประมาณแผ่นดิน นโยบายกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจปุ๋ยในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2506 ถึงปัจจุบัน รศ.ไว  จามรมาน
2539 งบประมาณคณะฯ Information Structure, Trading Behavior and Stock Prices in The Thai Market ผศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
2539 งบประมาณคณะฯ ประวัติศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย รศ.ฉายศิลป์  เชี่ยวชาญพิพัฒน์
2539 งบประมาณคณะฯ โครงการ Mini Research เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาสาขาการตลาด” รศ.จีระภา  โตสมบุญ
2539 งบวิจัยเสริมหลักสูตร อินเตอร์เน็ทกับการเรียนการสอน  อ.อังสนา  อัชชะกุลวิสุทธิ์
2539 งบวิจัยนอก การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการเคหะแห่งชาติ อ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล
นส.ทรงศรี  สนธิทรัพย์
2539 งบวิจัยนอก การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ใช้สมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองชินวัตร รศ.บัวรัตน์  ศรีนิล
2539 งานวิจัยขึ้นทะเบียน Examining the Effects Of Institutional Restrtctions on Portfolio Performance in Thailand's Stock Market ผศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
2539 งานวิจัยขึ้นทะเบียน Business Dynamics and Management Challenge in East Asia อ.รุธิร์  พนมยงค์
2539 งานวิจัยขึ้นทะเบียน กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ผศ.ปัญจราศี  ศรีไชย
2538 งบประมาณแผ่นดิน การประเมินผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมขนาดกลางย่อมประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร รศ.ดร.เสาวนีย์  สิชฌวัฒน์
2538 งบประมาณคณะฯ โอกาสและอุปสรรคของนักลงทุนไทยในประเทศเวียดนาม รศ.ประนอม  โฆวินวิพัฒน์
2538 งบประมาณคณะฯ Alternative Models for Conditional Volatility : Some Evidence From Thailand’s Stock Market ผศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
2538 งบประมาณคณะฯ การวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์วิจัยธุรกิจ
2538 งบวิจัยเสริมหลักสูตร การวัดประสิทธิผลของนโยบายพาณิชยนาวี อ.สุพจน์  ชววิวรรธน์
2538 งบวิจัยเสริมหลักสูตร แนวคิดในการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ผศ.จิรัตน์  สังข์แก้ว
2538 งบวิจัยนอก โครงการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ผศ.ศรีสมรัก  อินทุจันทร์ยง
อ.สรรเสริญ  พรหมภิบาลชีพ
2538 งบวิจัยนอก โครงการศึกษารายละเอียดด้านเทคนิคและการออกแบบระบบงานโครงการบัตรผู้ใช้แรงงาน ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์  สวัสดิวัตน์
2538 งบวิจัยนอก การศึกษาเพื่อปรับปรุงงานด้านบริการของการเคหะแห่งชาติ อ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล
2538 งบวิจัยนอก ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ำตาล ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ  งามญาณ
อ.วิลัดดา  เตชะเวช
2538 งบวิจัยนอก ความต้องการที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย อ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล
2537 งบประมาณคณะฯ Complex Dynamical Stock Price in Thailand, Hong Kong, Japan and The US : Test and Forecasts ผศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
2537 งบประมาณคณะฯ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจบ้านจัดสรร ผศ.ศิริลักษณ์  โรจนกิจอำนวย
2537 งานวิจัยขึ้นทะเบียน Enhancing Portfolio Performance: A Bayesian Approach to  Incorporating the CAPM Into Conditional Asset Allocation ผศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
2536 งบประมาณแผ่นดิน ลักษณะอุตสาหกรรมขนาดย่อมของไทย “บรรณานิทัศน์ศึกษาและบทวิเคราะห์เปรียบเทียบญี่ปุ่น” รศ.ไว  จามรมาน
2536 งบประมาณคณะฯ Measuring Thailand’s Barriers to Investment ผศ.จิรัตน์  สังข์แก้ว
ผศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
2536 งบประมาณคณะฯ Mutilating the Baht Basket ผศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
อ.อบรม  เชาวน์เลิศ
2535 งบประมาณแผ่นดิน วิจัยสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร รศ.สุมนา  อยู่โพธิ์
2535 งบประมาณแผ่นดิน The Asset Market View of Thailand Stock Price Determination ผศ.จิรัตน์  สังข์แก้ว
ผศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
2535 งบประมาณแผ่นดิน ลักษณะของอุตสาหกรรมขนาดย่อมเครื่องกลของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.สุรชัย  ธรรมทวีธิกุล
2535 งบประมาณคณะฯ การจัดอันดับบริษัทที่คนอยากทำงานด้วยมากที่สุด ผศ.วิทยา  ด่านธำรงกูล
ผศ.ศรีเพ็ญ  ทรัพย์มนชัย
2535 งบประมาณคณะฯ สภาวะตลาดผลิตภัณฑ์จานรับสัญญาณดาวเทียม รศ.สุมนา  อยู่โพธิ์
2534 งบประมาณแผ่นดิน ประสิทธิภาพและพฤติกรรมการคิดและตัดสินใจปัญหาโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ ผศ.ศิริลักษณ์  โรจนกิจอำนวย
2534 งบประมาณแผ่นดิน โอกาสในการจัดส่งผลไม้สดไทยในต่างประเทศ นส.ทรงศรี  สนธิทรัพย์
2534 งบประมาณคณะฯ ศักยภาพตลาดส่งออกสินค้าไทย รศ.ประยูร  บุญประเสริฐ
2534 งบประมาณคณะฯ การกำหนดเป้าหมายการค้ากับญี่ปุ่น : นโยบายและสินค้าบางชนิดที่ควรส่งเสริม รศ.ประยูร  บุญประเสริฐ
2534 งบประมาณคณะฯ การจัดอันดับประเทศในกลุ่มอาเซี่ยนตามระดับค่าแรงในสายตาของนักลงทุนชาวต่างประเทศในหัตถอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ผศ.จิรัตน์  สังข์แก้ว
ผศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
2533 งบประมาณแผ่นดิน อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและการนำไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม นส.ทรงศรี  สนธิทรัพย์
2533 งบวิจัยเสริมหลักสูตร บทบาทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในตลาดการเงิน รศ.พงศ์จิตติมา  หินเธาว์
2533 งบวิจัยเสริมหลักสูตร การวิเคราะห์การซื้อหรือเช่าเรือตามทัศนะของกิจการเรือไทย ผศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
2533 งบวิจัยเสริมหลักสูตร การบริหารงานขายแบบไทยไทย รศ.จีระภา  โตสมบุญ
2532 งบประมาณแผ่นดิน ความร่วมมือของอุตสาหกรรมอาเซียน อ.ดร.ภัทรวลัย  วงศ์เรืองวิศาล
2532 งบประมาณแผ่นดิน ลักษณะอุปสงค์ของผู้โดยสารทางอากาศในประเทศไทย อ.ไตรเดช  คุปตาภา
ผศ.เยาวมาลย์  เมธาภิรักษ์
ผศ.สุพานี  สฤษฎวานิช
2532 งบประมาณคณะฯ การสำรวจทัศนคติที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ผศ.จารุพร  ไวยนันท์
นส.ทรงศรี  สนธิทรัพย์
2532 งบประมาณคณะฯ ปีท่องเที่ยวไทย ผศ.จิรัตน์  สังข์แก้ว
อ.ไตรเดช  คุปตาภา
อ.ชัยนันท์  แย้มสอาด
รศ.นรีทิพย์  ทุ่งกาวี
2532 งบประมาณคณะฯ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย นส.ทรงศรี  สนธิทรัพย์
2532 งบประมาณคณะฯ ผลของการเพิ่มเงินเดือนข้าราชการต่อรูปแบบการอุปโภคบริโภค ผศ.พรรณุภา  ธุวนิมิตรกุล
2532 งบวิจัยเสริมหลักสูตร การบริหารเชิงพุทธ รศ.ฉายศิลป์  เชี่ยวชาญพิพัฒน์
2532 งบวิจัยเสริมหลักสูตร แบบและการใช้ข้อมูลในภาษาปาสคาล ผศ.สุพีชา  พาณิชย์ปฐม
2531 งบประมาณแผ่นดิน ต้นทุนมาตรฐานของ “ผงซักฟอก” รศ.ดร.เสาวนีย์  สิชฌวัฒน์
2531 งบประมาณคณะฯ ความมั่นคงในอาชีพงานบริหารบุคคลในปัจจุบัน ศ.เสนาะ  ติเยาว์
2531 งบประมาณคณะฯ การตลาดยาแผนโบราณ รศ.สวาท แย้มวงษ์ศรี
2530 งบประมาณแผ่นดิน ระบบคอนเทนเนอร์ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าเข้าและสินค้าออก ผศ.อรสา  วีระประดิษฐ์
2530 งบประมาณแผ่นดิน ทัศนคติของผู้ทำธุรกิจส่งสินค้าเข้าและส่งสินค้าออกต่อการใช้เรือไทย ผศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
2530 งบประมาณคณะฯ ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับโครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการปรับปรุงดุลการค้าในอนาคต (ความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศคู่สัญญา) นส.ปราณี  จิเมฆ
2530 งบประมาณคณะฯ ทัศนคติของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการให้เอกชนเข้าดำเนินกิจการท่าเรือกรุงเทพร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย รศ.นิยะดา  ชุณหวงศ์
ผศ.ดร.อัญญา  ขันธวิทย์
2530 งบประมาณคณะฯ การจัดทำอัตราส่วนเฉลี่ยทางการเงินอุตสาหกรรมสิ่งทอ ปี 2524-2527 ศ.เพชรี  ขุมทรัพย์
2529 งบประมาณแผ่นดิน รัฐวิสาหกิจ : ทางเลือกของรัฐบาล รศ.ฉายศิลป์  เชี่ยวชาญพิพัฒน์
2529 งบประมาณแผ่นดิน ลักษณะอุตสาหกรรมขนาดย่อมของไทย บรรณานิทัศน์ศึกษา รศ.ไว  จามรมาน
ผศ.สุรชัย ธรรมทวีธิกุล
นส.ทรงศรี สนธิทรัพย์
2529 งบประมาณแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาการเกษตรทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลเพื่อให้มีรูปแบบของธุรกิจภาคเกษตรที่ครบวงจรเฉพาะ (ศึกษาเรื่องข้าวโพด) รศ.สุนี  ศักรนันทน์
2529 งบประมาณคณะฯ ทิศทางของอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ของประเทศไทย รศ.ศุภกิจ (ไพรัช)  ศรีกาญจนา
2529 งบประมาณคณะฯ ความเป็นไปได้ของหน่วยงานในการรับนักศึกษาฝึกงานทางการบัญชี ผศ.อรสา วีระประดิษฐ์
ผศ.ศิริลักษณ์  โรจนกิจอำนวย
2529 งบประมาณคณะฯ ลักษณะและการพัฒนาของอุตสาหกรรมขนาดย่อมในจังหวัดขอนแก่น รศ.ไว  จามรมาน
ผศ.สุรชัย  ธรรมทวีธิกุล
นส.ทรงศรี  สนธิทรัพย์
2529 งบประมาณคณะฯ การบริหารงานผลิตของอุตสาหกรรมไทย รศ.ศุภกิจ (ไพรัช)  ศรีกาญจนา
2529 งบประมาณคณะฯ Candiates for Privatization Development Criteria for State Enterprise Assessment (หลักเกณฑ์ในการพิจารณารัฐวิสาหกิจใด สมควรมีการแปรรูป) Dr. Fredric
2529 งบประมาณคณะฯ รูปแบบต่างๆ ของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ผศ.จิรัตน์  สังข์แก้ว
2529 งบประมาณคณะฯ ภาพรวมของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ดร.วุฒิพงษ์  เพรียบจริยวัฒน์
2529 งบประมาณคณะฯ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รศ.ดร.เสาวนีย์  สิชฌวัฒน์
นส.ทรงศรี  สนธิทรัพย์
2529 งบประมาณคณะฯ โอกาสทางการตลาดของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รศ.สวาท  แย้มวงษ์ศรี
2529 งบประมาณคณะฯ ปฏิกิริยาของพนักงานต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ยุทธวิธีต่อต้าน รศ.ฉายศิลป์  เชี่ยวชาญพิพัฒน์
2528 งบประมาณแผ่นดิน ดัชนีการเงินของธุรกิจ ปี 2524-2525 ศ.เกษรี  ณรงค์เดช
2528 งบประมาณแผ่นดิน อัตราส่วนทางธุรกิจของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ศ.เกษรี  ณรงค์เดช
ผศ.เนื้อโสม  ติงสัญชลี
2528 งบประมาณแผ่นดิน การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา (Motion and Time Study)ของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง อ.รัชต์วรรณ  กาญจนปัญญาคม
2528 งบประมาณคณะฯ การวิเคราะห์การลงทุนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ รศ.ทัศนีย์  ตัณฑวุฒโฑ
2528 งบประมาณคณะฯ การวิเคราะห์ทางการเงินของธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2521-2525 รศ.พงศ์จิตติมา  หินเธาว์
2528 งบประมาณคณะฯ การสำรวจภาพพจน์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในทัศนะของนักศึกษาปัจจุบัน บัณฑิต หน่วยงานภาคเอกชนและรัฐบาล รศ.ไว  จามรมาน
นส.ทรงศรี  สนธิทรัพย์
2528 งบวิจัยเสริมหลักสูตร การสัมภาษณ์ในงานบุคคล ศ.เสนาะ  ติเยาว์
2528 งบวิจัยเสริมหลักสูตร กลยุทธ์และโครงสร้างขององค์การ : ประวัติการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ไทย รศ.ไว  จามรมาน
2528 งบวิจัยเสริมหลักสูตร เทคนิคการวางแผนและการควบคุมทางการเงินของธุรกิจ รศ.สุนี  ศักรนันทน์
2528 งบวิจัยเสริมหลักสูตร การกำหนดอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม รศ.พงศ์จิตติมา  หินเธาว์
2527 งบประมาณแผ่นดิน บทบาทอุตสาหกรรมเกษตรในปัจจุบัน รศ.นิพัทธ์  จิตรประสงค์
นส.ทรงศรี  สนธิทรัพย์
2527 งบประมาณคณะฯ ปัญหาของการประกอบอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลางประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า รศ.ผุสดี  รุมาคม
2527 งบประมาณคณะฯ ความต้องการของนักศึกษาในการฝึกงาน รศ.อรุณี  อย่างธารา
ผศ.รวีวัลย์  ภิยโยพนากุล
ผศ.ศิริลักษณ์  โรจนกิจอำนวย
2527 งบวิจัยเสริมหลักสูตร ปัจจัยกำหนดค่าความเสี่ยงที่เป็นระบบ ผศ.จิรัตน์  สังข์แก้ว
2526 งบประมาณคณะฯ ปัญหาในการจัดทำและใช้งบประมาณของธุรกิจเงินทุนในประเทศไทย รศ.สุนทรี  จรูญ
2526 งบวิจัยเสริมหลักสูตร การใช้กรณีศึกษาสำหรับการศึกษากฎหมายแรงงาน รศ.ฉายศิลป์  เชี่ยวชาญพิพัฒน์
2526 งบวิจัยเสริมหลักสูตร การสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติของนักศึกษาต่อโครงการเรียนรู้ด้วยตนเอง รศ.เกศินี  วิฑูรชาติ
อ.คัชรินทร์  วนาสิน
2526 งบวิจัยเสริมหลักสูตร การวิเคราะห์ภาวะทางจิตในการสื่อสารระหว่างบุคคล ศ.เสนาะ  ติเยาว์
2525 งบประมาณคณะฯ ภาวะการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาขายปลีกภายหลังลดค่าเงินบาท รศ.สุมนา  อยู่โพธิ์
2525 งบประมาณคณะฯ การจัดสรรเวลาโฆษณาสินค้าของสถานีโทรทัศน์ในกรุงเทพฯ กับการส่งเสริมสินค้าไทย รศ.ฉายศิลป์  เชี่ยวชาญพิพัฒน์
2525 งบประมาณคณะฯ การสำรวจความต้องการในการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาตลาด (M.S. in Marketing) รศ.ประยูร  บุญประเสริฐ
นส.ทรงศรี  สนธิทรัพย์
2525 งบวิจัยเสริมหลักสูตร ระบบการบริหารค่าตอบแทนของธุรกิจในประเทศไทย ผศ.สมชาติ  เศรษฐสมภพ
2525 งบวิจัยเสริมหลักสูตร ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นสามัญวิเคราะห์จาก Characeristic Line โดยใช้หุ้นสามัญของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เป็นกรณีศึกษา ผศ.จิรัตน์  สังข์แก้ว
2525 งบวิจัยเสริมหลักสูตร การวางแผนทางการเงิน : การประมาณความต้องการเงินทุนของธุรกิจ ผศ.พรรณุภา  ธุวนิมิตรกุล