ผลการคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานฤดูร้อน
ลำดับที่ วิชาเอก เลขทะเบียน ชื่อ - นามสกุล สถานที่ฝึกงาน
1 HO 4302681772 นางสาวกัญญารัตน์ ศุภพิพัฒน์วงศ์ ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)
2 HO 4302681905 นางสาวณัฐพัณ ฉันทวิจัยกูล บริษัทเงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
3 HO (โท) 4302610797 นางสาวกัญญ์วรา ณ นคร บริษัทเงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
4 MIS 4302520129 นางสาวสาวิตรี เสือแจ่ม สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
5 MIS 4302610664 นางสาวปราญชลี สุริยมงคล สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
6 MIS 4302610953 นางสาวดวงมณี ผิวพอใช้ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
7 MIS 4302611530 นางสาวนันทพร ชัยสันทนะ บริษัท เงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
8 MIS 4302680444 นางสาวพรณิชา ธนารักษ์ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
9 MIS 4302681111 นางสาวจุฑามาศ ไทยมงคลรัตน์ ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)
10 MIS 4302681327 นางสาววีรยา พรสุด สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
11 MIS 4302681806 นางสาวธิดาพร แซ่ติ้ว สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
12 MIS 4302681855 นางสาวลดาวัลย์ เลิศเดชเดชา สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
13 MIS 4302682028 นางสาวกฤติยา พลสุวัตถิ์ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
14 MIS 4302682168 นางสาวสวรรยา เจริญกล้า ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)
15 การตลาด 4302610029 นายศุภกิจ แซ่อื้อ Index Event Agency
16 การตลาด 4302610276 นางสาวสัณฐิตา ลิ้มธเนศกุล บริษัท เงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
17 การตลาด 4302610631 นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สำนักพิมพ์วัฒนาพาณิชย์
18 การตลาด 4302611217 นางสาวนวรัตน์ ธาราศิริกุล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19 การตลาด 4302611597 นางสาวนฤมล เพิ่มชีวิต สำนักพิมพ์วัฒนาพาณิชย์
20 การตลาด 4302681251 นายวิศิษฐ์ ตั้งอธิคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 การตลาด 4302681343 นางสาวจุรีรัตน์ แจกเกาะ สำนักพิมพ์วัฒนาพาณิชย์
22 การตลาด 4302681418 นางสาวปิยธิดา พนมฤทธิ์ บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
23 การตลาด 4302681434 นางสาวสุนีย์ งิ้วสุข ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)
24 การตลาด 4302681442 นางสาวนำสุข เกล้านภาพร สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
25 การตลาด 4302681624 นางสาวเจนจิต ลิ้มธรเบญจพล กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
26 การตลาด 4302681756 นางสาวรจนา จิตติอาภรณ์ สำนักพิมพ์วัฒนาพาณิชย์
27 การตลาด 4302682044 นางสาวฬุริยา บรรจง สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
28 การตลาด 4302682333 นางสาวเกศรา พโนดม สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
29 การตลาด 4302682440 นางสาวมนัญญา เลี้ยงวงษ์ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
30 การตลาด 4302682614 นางสาวสริตา อึ่งสกุล สำนักพิมพ์วัฒนาพาณิชย์
31 การตลาด 4302683117 นางสาวณัฐธิดา สิทธิกานต์ ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)
32 การบัญชี 4302520020 นางสาวศาศวัตตรา  อภัย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
33 การบัญชี 4302610011 นางสาวช่อแก้ว  แก้วมรกต บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด
34 การบัญชี 4302610078 นางสาวอักษร  เพชรวัตร บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
35 การบัญชี 4302610094 นางสาวศิรประภา  ถาวรานันต์ Cathay Pacific Airways
36 การบัญชี 4302610235 นางสาวภัคศิณี  หน่อทอง KPMG
37 การบัญชี 4302610243 นางสาวอิศราภรณ์  ภูมิจิตอมร บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
38 การบัญชี 4302610292 นางสาวธันย์ชนก  อ๊อกชู บริษัท สำนักงาน พิพัฒน์และเพื่อน จำกัด
39 การบัญชี 4302610326 นางสาวหทัยรัตน์   ชัยสวัสดิ์ บริษัท สหพร แอนด์ โก จำกัด
40 การบัญชี 4302610334 นางสาวโสภิดา  วงษ์จันทร์เพ็ญ บริษัท Price Water House
41 การบัญชี 4302610383 นางสาวภาสิณี  โตษยานนท์ ธนาคารเอเซีย จำกัด(มหาชน)
42 การบัญชี 4302610425 นางสาวกาญจพร  เหลืองอานันทกุล บริษัท Price Water House
43 การบัญชี 4302610508 นางสาวชนิดา  เติมสันติกุล บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
44 การบัญชี 4302610656 นางสาววเมสินี  จันทนยิ่งยง บริษัท Price Water House
45 การบัญชี 4302610706 นายวิรัตน์  กมลโสภณวศิน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
46 การบัญชี 4302610763 นายปวริศ  เอื้ออมรวนิช บริษัท สหพร แอนด์ โก จำกัด
47 การบัญชี 4302610862 นางสาวมะลิวรรณ  จันแดง บริษัท สำนักงานพิพัฒน์และเพื่อน จำกัด
48 การบัญชี 4302610912 นางสาวจินดารัตน์  สรณ์สิริกุลนันท์ บริษัท จำรัส ซีพีเอ จำกัด
49 การบัญชี 4302611290 นายยงยุทธ  สุพจน์งามกุล GRANT THORNTON
50 การบัญชี 4302611324 นางสาวศินันทนา  มโนยศ GRANT THORNTON
51 การบัญชี 4302620010 นางสาวพามิลา กังพิศดาร บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
52 การบัญชี 4302680022 นายวีรภัทร อัตโชติ บริษัท เงินทุนธนชาติ จำกัด(มหาชน)
53 การบัญชี 4302680063 นางสาวนันทิช  แซ่ซึ้ง บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
54 การบัญชี 4302680105 นางสาวขวัญวรา  วิทยารัฐ สำนักงานดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
55 การบัญชี 4302680113 นายฐานิกร  ธรรมธราธาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
56 การบัญชี 4302680162 นางสาวเกื้อการุญ  จัยวัฒน์ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
57 การบัญชี 4302680170 นางสาวกาลัญญา  ปิ่นสุวรรณ บริษัท จำรัส ซีพีเอ จำกัด
58 การบัญชี 4302680345 นางสาววชิราภรณ์  บูรประทีป บริษัท จำรัส ซีพีเอ จำกัด
59 การบัญชี 4302680378 นางสาวทสมา  ห่อทองคำ บริษัท จำรัส ซีพีเอ จำกัด
60 การบัญชี 4302680451 นางสาววรรณพร  อนันตเสถ บริษัท จำรัส ซีพีเอ จำกัด
61 การบัญชี 4302680527 นางสาวพิชญาภรณ์  บุญสินธ์ บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด
62 การบัญชี 4302680535 นางสาวจารุณี  แสงงิ้ว บริษัท จำรัส ซีพีเอ จำกัด
63 การบัญชี 4302680626 นางสาววรรัตน์  เกียรติพร้อมมูล บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด
64 การบัญชี 4302680683 นางสาวภัทรพร  ปิยะเครือทิพย์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
65 การบัญชี 4302680717 นางสาวรวิญญา  สุวรรณมณี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
66 การบัญชี 4302680725 นางสาวดรุณี  ชื่นบาน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
67 การบัญชี 4302680733 นางสาวช่อผกา  สันติปาละนันท์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
68 การบัญชี 4302680808 นางสาววริยา คำวิเศษ บริษัท Price Water House
69 การบัญชี 4302680980 นางสาวกนกวรรณ  ศรีเพียร บริษัท จำรัส ซีพีเอ จำกัด
70 การบัญชี 4302680998 นางสาวน้ำฝน  วัฒนชัย บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
71 การบัญชี 4302681475 นางสาวพีรยา  พงศ์วิวัฒนา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
72 การบัญชี 4302681517 นางสาวขวัญชนก  ลือวงศ์ศุภกิจ สำนักงานปิติเสวี
73 การบัญชี 4302681558 นางสาวอรชุมา  เจริญศิลป์ สำนักงานปิติเสวี
74 การบัญชี 4302681632 นางสาวสุภาวรรณ์  แม้นเหมือนจันทร์ บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
75 การบัญชี 4302681731 นางสาวรจนา  ธุรนิกร บริษัท จำรัส ซีพีเอ จำกัด
76 การบัญชี 4302681749 นางสาวธัญพร เลาหวิรุฬห์กุล บริษัท สหพร แอนด์ โก จำกัด
77 การบัญชี 4302682077 นางสาวฐิติมา  เพ็ญโฉม บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด
78 การบัญชี 4302682127 นายสมฤกษ์  พัฒนศุภวานิช กรมศุลกากร
79 การบัญชี 4302682531 นางสาวศรินยา  ปรีชาวรรณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
80 การบัญชี 4302682630 นางสาวกฤติมา  ศรีคุณารักษ์ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
81 การบัญชี 4302682689 นางสาวสุพร  สุขจันทร์นิมิต บริษัท Price Water House
82 การบัญชี 4302682770 นางสาววาริณี  เจียมโชติรัตน์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
83 การบัญชี 4302682788 นางสาวปาริฉัตร  โชติภูมิเวทย์ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
84 การบัญชี 4302682978 นางสาวนารีรัตน์  วิวัฒนวิโรจน์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
85 การบัญชี 4302683083 นางสาวพันธุ์ทิพย์  วงศ์เดโช KPMG