About
Admissions
Academics
Research & Consulting
International Affairs
Jobs
Contact us
Suggestions
 
HOME | ABOUT TBS
 
 
ABOUT TBS

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีพัฒนามาจาก “แผนกวิชาการบัญชี” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2481 โดย หลวงดำริ อิศรานุวรรต” เริ่มแรกนั้น คณะฯเปิดสอนหลักสูตร 3 ปี จบแล้วได้รับประกาศนียบัตรทางการบัญชี ซึ่งเทียบเท่าระดับปริญญาตรี และหลักสูตร 5 ปีจบแล้วได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชีเทียบเท่าระดับปริญญาโท ต่อมาได้ยกฐานะจาก “แผนกวิชาการบัญชี” เป็น “คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี” และเปิดเพิ่มแผนกพาณิชยศาสตร์หลักสูตร 4 ปี จบแล้วได้รับปริญญาทางพาณิชยศาสตร์

 
 
 
 
ความเป็นมา
 • ปี 2478 วิชาการบัญชี เข้ามาเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง โดยมีหลวงดำริอิสรานุวรรต เป็นผู้ริเริ่มผลักดันให้มีการเรียนการสอนขึ้นเป็นครั้งแรก
 • ปี 2481 ก่อตั้ง “แผนกวิชาบัญชี” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ทางคณะฯ จึงเอาวันนี้เป็นวันสถาปนา
 • ปี 2492 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น “คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี”
 • ปี 2499 ได้ยกเลิกการศึกษาแบบประกาศนียบัตร แล้วจัดหลักสูตรการศึกษาใหม่เป็นแบบปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเปิดสอนระดับปริญญาโทภาคกลางวัน
 • ปี 2521 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี
 • ปี 2525 เปิดโครงการพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
 • ปี 2528 เปิดโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร (XMBA) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
 • ปี 2535 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกที่เปิดโครงการปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) หลักสูตรนานาชาติ และในปีเดียวกันนี้คณะฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งโครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (The Joint Doctoral Program in Business Administration)
 • ปี 2537 ได้มีความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดตั้งโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ: ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • ปี 2539 คณะฯ ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรมที่ดิน และคณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนการธนาคารโลกและรัฐบาลออสเตรเลีย
 • ปี 2540 คณะฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2533 เป็นหลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2540 ในหลักสูตรยังคงกำหนดให้มี 7 สาขาวิชาเช่นเดียวกับหลักสูตรปี พ.ศ.2533 แต่มีการปรับชื่อสาขาวิชา 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคารเป็น สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบริหารอุตสาหการ เป็นสาขาวิชาบริหารอุตสาหการและปฏิบัติการ
 • ปี 2541 คณะฯ ได้เปิดสอนวิชาเพิ่มในระดับปริญญาโท คือ ปริญญาโททางวิชาชีพการบัญชี (Master in Professional Accounting) และระดับปริญญาเอกคือ ปริญญาเอกทางการตลาดภาคภาษาอังกฤษ
 • ปี 2543 คณะฯ เปิดสาขาวิชาใหม่ในระดับปริญญาตรี คือ สาขาวิชาธรุกิจอสังหาริมทรัพย์ ปริญญาโททางการบัญชี (สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีระดับอุดมศึกษา)
 • ปี 2544 คณะฯ ได้รับเชิญให้เข้าเป็นสมาชิกของ PIM (Partnerships in International Management) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาสถาบันเดียวของประเทศไทยเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันอุดมศึกษานานาชาติที่เป็นสมาชิก
 • ปี 2546 คณะฯปรับปรุงหลักสูตรด้านการบัญชี โดยปรับปรุงโครงการปริญญาโททางการบัญชีโครงการปริญญาโทวิชาชีพการบัญชีหลักสูตรนานาชาติและโครงการ ปริญญาโททางการบัญชี สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีระดับอุดมศึกษา โดยใช้ชื่อใหม่ว่า “โครงการปริญญาโททางการบัญชี” นอกจากนี้ ยังได้เปิดโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ) หลักสูตรนานาชาติ
 • ปี 2548 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TBCC) และศูนย์ธุรกิจยั่งยืน (SBMC)
 • ปี 2549 ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและมหาบัณฑิต (บูรณาการ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ) โดยจัดการเรียนการสอน ชั้นปีที่ 1-5 ที่ท่าพระจันทร์ สำหรับหลักสูตรภาษาไทย คณะฯ จัดการเรียนการสอนในภาค1/2549 ที่ศูนย์รังสิต โดยคณะฯ ได้ปรับปรุงกายภาพ อาคารเรียนของคณะฯ ศูนย์รังสิต ซึ่งเป็นอาคาร 9 ชั้น มีพื้นที่รวม 6,900 ศูนย์รังสิต โดยใช้งบประมาณในการปรับปรุง 53,553,619.67 ล้านบาท ในปีเดียวกันนี้ คณะฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2550 ในโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร (XMBA)
 • ปี 2550 เปลี่ยนชื่อศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น “ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” นอกเหนือจากการพัฒนาวิชาการ คณะฯ ได้พัฒนากายภาพของอาคารเรียนคณะฯ ที่ท่าพระจันทร์ ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับความเป็นสถาบันผู้นำการศึกษาด้าน บริหารธุรกิจ โดยเริ่มดำเนินการปรับปรุงอาคารตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2550 แล้วเสร็จ และใช้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 โดยมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงรวม 146 ล้านบาทเศษ ซึ่งคณะฯ ได้รับเงินบริจาคจากศิษย์เก่า องค์กร และหน่วยงานภายนอกประมาณ 50 ล้านบาทเศษ และจากเงินกองทุนคณะฯ ประมาณ 96 ล้านเศษ
 • ปี 2551 คณะฯ ได้ยื่นเอกสารเพื่อพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมในการมีสิทธิเข้ารับคัดเลือก (Eligibility) การรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติจาก The European Quality Improvement System (EQUIS) ซึ่งดำเนินการโดย European Foundation for Management Development (EFMD) ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน เตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองมาตรฐานข้างต้นอย่างสมบูรณ์ ภายในปีการศึกษา 2552 นอกจากบทบาทความเป็นผู้นำการศึกษาบริหารธุรกิจของประเทศ คณะฯ ยังมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับโลก โดยล่าสุด Global Foundation for Management Education (GFME)ได้เชิญรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติเป็น Board of Director ในปี 2009 สำหรับ GFME ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่าง EFMD และ AACSB ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่มีเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจมากกว่า 1,400 แห่งทั่วโลก การก่อตั้ง GFME มีจุดมุ่งหมายเพื่อชี้ให้สถาบันการศึกษาในเครือข่ายได้เห็นถึงความท้าทาย โอกาส และแนวโน้มของเศรษฐกิจและธุรกิจระดับโลก พร้อมทั้งสร้างแนวทางในการจัดการและพัฒนาการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ ซึ่งทางคณะฯ รู้สึกเป็นเกียรติ และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับเชิญเป็น Board of Director ของ GFME เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาในระดับโลก

  ความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลจากทุกหน่วยงานในคณะฯ ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานอย่างแข็งขัน และให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังคงก้าวต่อไปด้วยความเข้มแข็ง ภายใต้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรตามพันธกิจหลักของคณะฯ ที่มุ่งเน้นการให้การศึกษาคุณภาพสูง ด้านการบัญชี และบริหารธุรกิจในทุกระดับ ควบคู่กับการผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านงานวิจัย การให้คำปรึกษา และบริการทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ โดยยึดมั่นในหลักความรู้คู่คุณธรรม ด้วยการบริหารเชิงนวัตกรรม มีผลิตภาพและธรรมาภิบาลในทุกด้าน เพื่อให้คณะฯ บุคลากร บัณฑิต และผลงานวิชาการบรรลุถึงความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ และยังคงเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านบริหารธุรกิจที่ดีที่สุดในประเทศไทย (Thammasat Business School (TBS) is Thailand Best Business School) ต่อไปอย่างยั่งยืน

03
005
06
05
 
 
 
วิสัยทัศน์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษาและการวิจัยด้านบริหารธุรกิจที่ดีที่สุดในประเทศไทย (Thammasat Business School (TBS) is Thailand Best Business School)
พันธกิจ
 • ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ล้ำหน้าทางวิชาการ มีศักยภาพที่สอดรับกับแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และหลากหลายรูปแบบ
กลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ คณะฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหาร ตามแผนกลยุทธ์คณะฯ พ.ศ. 2550 – 2552 รวม 4 ด้านดังนี้.-
 • ตอกย้ำ 7 ทศวรรษความเป็นผู้นำ ด้วย 7 นวัตกรรมอุดมศึกษา – เป็นแนวทางบริหาร เพื่อยึดครองตำแหน่งผู้นำนวัตกรรมบริหารธุรกิจระดับอุดมศึกษา ภายใต้ความร่วมมือ กับองค์กรภาครัฐ และเอกชนโดยมี 7 มาตรการหลักที่ครอบคลุม 1) นวัตกรรม องค์ความรู้ธุรกิจ ในรูปแบบการวิจัย และเผยแพร่ความรู้ผ่านหนังสือรวมบทความ และการสัมมนา 2) นวัตกรรมธุรกิจเพื่อคุณภาพชีวิตสังคมไทย โดยร่วมมือกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์ในด้านการเรียนการสอน และการจัดทำแผนธุรกิจ 3) การแข่งขัน นวัตกรรมธุรกิจระดับชาติ โดยความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ ของโลกจัดทำและ เผยแพร่กรณีศึกษา รวมทั้งจัดประกวดโครงการในกลุ่มนักศึกษา 4) นวัตกรรมหลักสูตรบูรณาการธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษาในวิชาชีพเฉพาะด้าน ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ และ University of Hawaii ในลักษณะ Double Degree 5) Asia Pacific Link (APAC-7) ซึ่งเป็น ความร่วมมือวิชาการรูปแบบใหม่ที่แน่นแฟ้น เพื่อประสบการณ์เรียนรู้จริง และเสริมสร้างความเป็นนานาชาติในกลุ่มมหาวิทยาลัย ชั้นนำ 7 แห่งในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 6) นวัตกรรมการเรียนรู้ผู้บริหารผ่าน TBS e-Learning และ Webcast 7) SMART: The Innovative Test Series ที่ขยายการวัด มาตรฐานความรู้ด้านบริหาร ธุรกิจ ไปอีก 3 ประเภท ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ทั้งวัยทำงาน บัณฑิตจบใหม่ และ นักเรียนมัธยมศึกษา
 • เชื่อมห้องเรียนกับโลกธุรกิจ และสังคม - เป็นแนวทางบริหารเพื่อส่งเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้จริงที่ปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรมผ่าน 7 มาตรการหลัก ได้แก่ 1) 70 บริษัทพันธมิตรวิชาการ เพื่อเซ็นสัญญาฝึกงาน ดูงานและผลิตกรณีศึกษาร่วมกับ 70 บริษัทชั้นนำ 2) 70 ล้านบาทเพื่อกองทุนพัฒนาผู้บริหารไทย โดยระดมทุนใน โอกาส 70 ปีของคณะ และ 25 ปีหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารที่ริเริ่มโดย ศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย 3) TBS Rojanasathien’s Career Development Center เพื่อให้คำปรึกษาด้านสายงานอาชีพแก่ นักศึกษา และสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า ควบคู่กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนมัธยมศึกษา 4) TBS & SIFE: โครงการธุรกิจ เพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม 5) TBS & CSR for SMEs: โครงการเสริมสร้างมาตรฐาน ความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม 6) TBS Social Summer Camps: ค่ายธุรกิจพื่อสังคม ซึ่งดำเนินการในช่วง ภาคการศึกษาฤดูร้อน 7) TBS Seminar on Hot Social Issues เพื่อสร้างความตื่นตัว และมีส่วนร่วมใน ประเด็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย
 • เพิ่มผลิตภาพงานวิจัย และการสอนที่ใช้วิจัยนำ - ส่งเสริมการทำวิจัย และการสอน ที่ใช้วิจัยนำ ด้วย 5 มาตรการหลัก คือ 1) Research Mentor System เป็นระบบพี่เลี้ยง เพื่อช่วยเสริมสร้างทั้งปริมาณ และคุณภาพงานวิจัยของคณาจารย์ 2) Joint Research with PIM & UCs ส่งเสริมและประสานให้เกิดการทำวิจัยร่วม ระหว่างคณาจารย์ กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ชั้นนำจำนวน 61 แห่ง ซึ่งช่วยส่งเสริมโอกาสการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3) Research Directives กำหนดทิศทางการวิจัย ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณ ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัย และช่องทาง การเผยแพร่ผลงานในรูปการประชุมวิชาการ และวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 4) Chaired Professorship & On-track Academic Rank สนับสนุนตำแหน่งวิชาการ ของคณาจารย์ และการผลิตผลงานวิจัย คุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอด้วยทุนวิจัยภายนอก 5) Research-led Specialized Class สนับสนุนการเปิดวิชาใหม่ๆที่เป็นผลลัพธ์จาก การวิจัย เฉพาะด้านที่เป็นความเชี่ยวชาญของคณาจารย์
 • สร้างดิจิต็อลโซไซตี้ ธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม - ปรับระบบการจัดการในคณะ ให้ทันสมัย โปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วม และส่งเสริมความก้าวหน้า ให้กับบุคลากรทุกกลุ่ม โดยมี 6 มาตรการหลัก คือ 1) Intranet & e-Communication ปรับเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีระบบย่อยคือ VPN (Virtual Private Network) เพื่อเชื่อมโยงท่าพระจันทร์-รังสิต ระบบ TBS’s ERP สำหรับงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี TBS e-Service และ Call Center สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอก และ TBS Class Web เพื่อการเรียนการสอนทุกระดับ 2) คณะกรรมการตรวจสอบประจำคณะ เพื่อสอบทานการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารที่เสนอ ภายใต้หลักโปร่งใส และตรวจสอบได้ 3)คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อกำหนด และปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 4) ช่องทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในระบบผู้ชำนาญการ การย้ายกระบอกเงินเดือน และการเสริมทักษะด้านภาษา 5) TBS SSQI (Satisfaction & Service Quality Index) เพื่อประเมินคุณภาพบริการ และความพึงพอใจผู้ใช้บริการทั้งภายนอก และภายในคณะ 6) กองทุนเตรียมความพร้อมในการออกนอกระบบราชการ เพื่อจัดสรรเงินรายได้ในการประกันคุณภาพวิชาการระดับสูงโดยครอบคลุม 3 ด้านหลัก คือ ด้านกิจกรรมวิชาการในทุกรูปแบบ ด้านเทคโนโลยีและกายภาพ ตลอดจนด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ

  การประเมินผลจากการดำเนินงาน ใช้การพัฒนาตัวบ่งชี้ (KPIs) ที่สอดคล้องกับแนวทาง การประเมินผลอย่างสมดุล (Balanced Scorecard) และการประเมินกลไกกำกับ-ขับเคลื่อน (Dual Force Assessment Model: DuFA) โดยมีการเทียบเคียง (Benchmark) ค่าตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่ได้รับกับค่าตัวบ่งชี้ในอดีต และค่าตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย

 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารคณะฯ ในปัจจุบัน


รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เตโชโยธิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศุภธาดา รองคณบดีฝ่ายการเงินและวางแผน
อาจารย์ลิษา สวาทยานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


อาจารย์ ดร.สุรัตน์ โคอินทรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหารและระบบสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา ทองประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
รองศาสตราจารย์กอบแก้ว รัตนอุบล รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ศูนย์รังสิต)
รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช รองคณบดีฝ่ายวิจัย
รองศาสตราจารย์วิทยา ด่านธำรงกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
การเรียนการสอน
13
14
 
ปัจุบันการเรียนการสอนของคณะฯ มีหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี
 • หลักสูตร 4 ปี ที่ศูนย์รังสิต
  • บัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การเงิน
   • การตลาด
   • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
   • บริหารอุตสาหการและปฏิบัติการ
   • บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
   • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 • หลักสูตร 5 ปี ตรี-โท ที่ท่าพระจันทร์
  • หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ)
   • การบัญชี
  • หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
   • การบริหารการเงิน
   • การบริหารการตลาด
   • การบริหารโลจิสติกส์และปฏิบัติการ

 • หลักสูตร 4 ปีนานาชาติ (BBA) ที่ท่าพระจันทร์
  • บัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การเงิน
   • การตลาด
2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
 • การประเมินราคาทรัพย์สิน (GPV)
3. ระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาคภาษาไทย)
 • บริหารธุรกิจ (MBA)
 • บริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร (XMBA)
 • บริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HRM)
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)
4. ระดับปริญญาโท (หลักสูตรสองภาษา)
 • การบัญชี (MAP)
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MSMIS)
5. ระดับปริญญาโท (ภาคภาษาอังกฤษ/นานาชาติ)
 • การตลาด (MIM)
 • การเงิน (MIF)
 • บริหารธุรกิจ (สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ) (IMBA)
6. ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)
 • การจัดการธุรกิจ (DPB)
 • บริหารธุรกิจ (JDBA)