About
Admissions
Academics
Research & Consulting
International Affairs
Jobs
Contact us
Suggestions
 
HOME | JOB
สมัครงาน Online ใบสมัครงาน  เจ้าหน้าที่คณะฯ  เจ้าหน้าที่โครงการฯ  พนักงานมหาวิทยาลัย  อาจารย์  อื่นๆ  

ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง โครงการ BBA [ 29 ต.ค. 2557 ]
ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ [ 28 ต.ค. 2557 ]
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชาการบัญชี [ 17 ต.ค. 2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน มธ.สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบััติการ [ 16 ต.ค. 2557 ]
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สงกัดสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการและทรัพยากรมนุษย์ [ 12 ก.ย. 2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาการเงิน จำนวน 1 อัตรา [ 1 ก.ย. 2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สังกัดสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง จำนวน 1 อัตรา [ 15 ส.ค. 2557 ]
แบบฟอร์ม-รายงานตัว สละสิทธิ์ พนักงานเงินรายได้ [ 1 ก.พ. 2556 ]
แบบฟอร์มสละสิทธิ์เข้าปฏิบัติงานที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี [ 12 ม.ค. 2555 ]
แบบฟอร์มรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี [ 12 ม.ค. 2555 ]

Total 13 Records Page: 1 |  2  |