โครงการ RE จัดกิจกรรมชี้แจงการทำรายงานการค้นคว้าอิสระให้ นศ. MRE11 วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 ณ ห้อง 301 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์