โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) จ้ดอบรม เรื่อง การอ้างอิงงานของผู้อื่น
อย่างถูกต้องและการจัดทำบรรณานุกรม (Citation and Reference)
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557  ณ ห้อง 214 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์