กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

MRE #11 และ  GPV #16

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม  2556  เวลา 13.00 – 22.00 น.

โรงแรม โนโวเทล เพลินจิต  กรุงเทพฯ