โครงการ RE จัดมัชฌิมนิเทศ ชี้แจงวิชาเลือก MRE #12 วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง 208 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์