ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ MRE #12 ปีการศึกษา 2555 วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555 ณ ห้อง 214 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์