ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ MRE #13 ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 ณ ห้อง 301 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์