โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน Open House MRE รุ่นที่ 14  เพื่อแนะนำหลักสูตรและวิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556  เวลา 13.00 -17.00 น. ณ ห้อง LOTUS SUITE 7 ชั้น 22  โรงแรม Centara Grand @ Central World