วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558  ณ ห้อง 301 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

งานปฐมนิเทศนักศึกษา MRE รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา  2558