การนำเสนอผลการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการร้องทุกข์ของผู้บริโภคกับการสร้างดัชนีชี้วัดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ วันพุธที่ 30 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 500 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์