บรรยายพิเศษ เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบที่มีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555 ณ F-337 ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์