การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารงานโรงแรม พระยา พาลาซโซ วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 ณ ห้อง 301 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์