สัมมนาหลักสูตรนอกสถานที่ โครงการ RE วันที่ 15-16 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมคลาสสิค คามีโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา