การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การบริหารอาคารชุด วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555 ณ ห้อง 206 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์