โครงการบริการทางวิชาการเพื่อสังคม เรื่อง "การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเบื้องต้น" รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรม Royal City