งานเลี้ยงขอบคุณวิทยากรและผู้มีอุปการะคุณต่อโครงการ RE วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง