วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2558  ณ Centara Phratamnak พัทยา จังหวัดชลบุรี

สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)