โครงการแนะนำวิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557  ณ ห้อง พบ. 204   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต