การเสวนาเรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557  ณ โรงเรมพูลแมน คิง เพาเวอร์