โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE) นำนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา RB726 สัมมนาและดูงานที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2556