ตัวอย่างการสร้างเว็บเพจด้วย HTML/XHTML

ตัวอย่าง Entity

ตัวอย่างสีและค่าของสี

ตัวอย่าง HTML
เรื่อง ตัวอย่าง
First HTML ตัวอย่างแรกของเอกสาร HTML
Paragraph & Character styles การตกแต่งข้อความแบบกายภาพ (Physical Style)
การตกแต่งข้อความแบบตรรกะ (Logical Style)
การแสดงข้อความที่คัดลอกมาด้วย blockqoute
การจัดย่อหน้าและแบบลักษณะอักษร
Heading การสร้างหัวข้อ
Font (tag นี้จะยกเลิก ควรหลีกเลี่ยงไปใช้ style sheet แทน) การเปลี่ยนขนาด font
การเปลี่ยนสีของ font
การเปลี่ยนรูปลักษณของ font
Horizontal Rule เส้นแนวนอน
Lists Order List (ตัวเลข)
Order List (ตัวอักษร)
Definition List
Definition List อยู่ใน Order List
List ซ้อน List 3 ชั้น
Menu List List ซ้อน List (Nested List)t
Hypertext Link

ลิงค์ไปยังเอกสารอื่นที่อยู่ในเครื่องเดียวกัน
ลิงค์ไปยังตำแหน่งในเอกสารเดียวกัน
ลิงค์ไปยังเอกสารอื่นที่อยู่ต่างเครื่อง
ลิงค์ไปยังตำแหน่งในเอกสารอื่น

Table
tag และ attribute เกี่ยวกับการสร้างตาราง

ตารางอย่างง่าย
ตารางมี caption และหัว
ตาราง กำหนด border ขนาดต่างๆ
ตาราง แสดงการใช้ row และ column span
ตาราง กำหนดสี background
ตาราง ใช้รูปภาพเป็น background
ตัวอย่างการใช้ align และ valign

ภาพถ่ายและ Graphics
เว็บไซต์ที่ให้ดาวน์โหลดภาพกราฟฟิก

การใส่รูปภาพอย่างง่าย

การกำหนดขนาด border
ตัวอย่างการใช้ align { bottom | top | midle | left | right }
รวมทุก align ไว้ในหน้าเดียวกัน
การใช้ hspace และ vspace
การเปลี่ยนขนาดรูปภาพ
ตัวอย่างการใช้ SVG
ตัวอย่าง SVG ไฟล์ HTML5-logo.svg
ตัวอย่างหน้าเว็บมี SVG ไฟล์ โลโก้ธรรมศาสตร์
ตัวอย่างไฟล์ SVG animation circular.svg


Cascading Style Sheet

local style sheet เปลี่ยน style ของ <h2>
local style sheet เปลี่ยน style ของ <div>
global style sheet
external style sheet 1
external style sheet 2 (เปลี่ยน style ของตัวอย่าง external style sheet 1
ตัวอย่างการใช้ <span> เพื่อเปลียนสไตล์บางส่วนของข้อความ
ตัวอย่างการใช้ <span> และ class
ตัวอย่างการกำหนด margin
ตัวอย่างการใช้ indent เพื่อทำย่อหน้า
ตัวอย่าง CSS เทียบเท่า <body>
ตัวอย่าง Pseudo-class สำหรับไม่แสดงเส้นใต้ของลิ้งค์

ตัวอย่างการออกแบบเว็บโดยใช้ HTML5 และ CSS3 คำอธิบาย

Meta tag

การใช้ meta tag เพื่อให้ข้อมูลแก่ search engine
การใช้ meta tag เพื่อบอกเบราว์เซอร์ให้แสดงผลด้วยชุดอักษรไทย

Frame ตัวอย่างการใช้ frame
ตัวอย่าง target frame
Form ตัวอย่าง 1 text field
ตัวอย่าง 2 check box, radio button
ตัวอย่าง 3 list box, text area
XML ตัวอย่างการใช้ xml รูปแบบต่าง
Java Script ตัวอย่างรับข้อมูลจาก text field แล้วนำไปคำนวณ